Branże

Kancelaria w swojej działalności świadczy usługi na rzecz podmiotów z różnych gałęzi gospodarki. W szczególności, posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z następujących branż:

  • nieruchomosci

Nieruchomości

Radcowie prawni naszej Kancelarii posiadają znaczące doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży zarządzania nieruchomościami, w tym w szczególności spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Kancelaria obsługuje zarówno duże spółdzielnie mieszkaniowe, liczące kilka tysięcy członków, jak i mniejsze, liczące kilkuset członków. Znamy charakterystykę prawnych aspektów tego rodzaju działalności, które obejmują w szczególności:


 • bieżące doradztwo prawne,
 • obsługę korporacyjną spółdzielni mieszkaniowych (obsługa posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia),
 • obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał, doradztwo podczas zebrania,
 • problematykę spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego, wkładu mieszkaniowego, dziedziczenia tych praw,
 • spory dotyczące zasad rozliczania inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 • dochodzenie należności czynszowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,
 • problematyka prawa budowlanego, postępowań związanych z należytym utrzymaniem nieruchomości,
 • umowy z wykonawcami robót budowlanych i remontowych, dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem i nienależytym wykonaniem tego rodzaju umów,
 • problematyka administracyjnoprawna i cywilnoprawna wad budynków i  katastrof budowlanych (postępowania przed Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, dochodzenie odszkodowań od deweloperów i wykonawców robót),
 • postępowania sądowe dotyczące zaskarżania uchwał organów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,


Posiadamy wiedzę dotyczącą metodyki działań prawnych stosowanych w branży. Przedsiębiorstwom z branży zarządzania nieruchomościami proponujemy zarówno stałą obsługę prawną, którą świadczą radcowie prawni posiadający doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług, jak i bieżące doradztwo w miarę potrzeb oraz reprezentowanie przed organami administracji i  sądami.


Wspólnikami odpowiedzialnymi za obsługę branży są: