Zasady współpracy

Klienci Indywidualni

Jako profesjonalni prawnicy, przestrzegamy reguły, zgodnie z którą jasno określamy zasady współpracy z Klientami już na jej początku. W przypadku prowadzenia sprawy Klienta,  zawieramy każdorazowo pisemną umowę  o  świadczenie usług prawnych. Staramy się, aby reguły te były przejrzyste i  w sposób precyzyjny określały rolę każdej ze stron.

Nasze wynagrodzenie ustalamy zależnie od charakteru konkretnego zlecenia. Poniżej prezentujemy zasady współpracy w ramach świadczenia usług dla klientów indywidualnych.

Co do zasady, w sprawach o roszczenia majątkowe stawki wyjściowe, stanowią minimalne stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002.163.1349).

Stawki te są uzależnione od wartości przedmiotu sporu i wynoszą:

  1. do 500 zł - 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
  3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
  4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
  7. powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.

Powyższe stawki podwyższane są o należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Stawki te mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od charakteru sprawy (stopnia skomplikowania, charakteru dochodzonego roszczenia, odległości do sądu właściwego do rozpoznawania sprawy, itp.).

Każdorazowo Klient jest obowiązany do pokrywania wszelkich kosztów samego postępowania takich, jak koszty opłat sądowych i skarbowych, kosztów tłumaczeń, biegłych itp.

W sprawach o roszczenia niemajątkowe oraz wybrane nieprocesowe (takie, jak sprawy o: rozwód, opiekę nad dzieckiem, stwierdzenie nabycia spadku, o ochronę dóbr osobistych itp.), nasze honorarium ustalane jest każdorazowo indywidualnie. W tego rodzaju sprawach, określamy koszty ich prowadzenia po odbyciu wstępnej, nieodpłatnej rozmowy z Klientem, mającej na celu określenie zakresu sprawy.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, lub o szczególnej doniosłości, a  także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosujemy wynagrodzenie mieszane, na które składa się ryczałt za podjęcie się sprawy oraz premia za sukces.

Nie prowadzimy spraw za wynagrodzenie uzależnione wyłącznie od wyniku sprawy. Taka praktyka jest sprzeczna z przepisami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Wynagrodzenie za udzielanie porad prawnych wynosi co do zasady 200 zł + 23% VAT za godzinę.