Zasady współpracy

Klienci Biznesowi

Jako profesjonalni prawnicy, przestrzegamy reguły, zgodnie z którą jasno określamy zasady współpracy z Klientami już na jej początku. W przypadku prowadzenia sprawy Klienta,  zawieramy każdorazowo pisemną umowę  o  świadczenie usług prawnych. Staramy się, aby reguły te były przejrzyste i  w sposób precyzyjny określały rolę każdej ze stron.

Nasze wynagrodzenie ustalamy zależnie od charakteru konkretnego zlecenia.

W przypadku klientów biznesowych, proponujemy kilka modeli wynagrodzenia:

1. Model ryczałtowy bez limitu czasu:

Proponujemy Państwu świadczenie usług stałej obsługi prawnej bez limitu czasowego świadczenia przez nas usług. W tym modelu klient co miesiąc uiszcza na naszą rzecz określony ryczałt, w zamian za co świadczymy usługi bez limitu czasowego. Jest to model niezwykle korzystny dla Klienta, ponieważ pozwala z góry określić koszt obsługi prawnej, a zarazem daje pewność, że w razie powstających problemów prawnych, ich rozwiązywanie można powierzyć profesjonalistom, bez angażowania dodatkowych środków finansowych. Ten model proponujemy klientom, którzy pragną nawiązać z  nami długofalową współpracę.

2. Model ryczałtowy z limitem czasu:

W tym modelu, proponujemy Państwu określony wymiar czasowy świadczenia usług w zamian za określone z góry wynagrodzenie. W razie, gdyby w danym miesiącu pojawiło się większe zapotrzebowanie na nasze usługi, niż określony limit, świadczymy je za dodatkową opłatą, która jest znacznie korzystniejsza, niż w przypadku usług świadczonych ad-hoc.

Ten system jest szczególnie korzystny dla klientów, którzy pragną zapewnić bezpieczeństwo prawne swojej działalności, przy mniejszym koszcie, niż w  przypadku ryczałtu bez limitu czasowego.

3. Model czasowy:

Ten model proponujemy klientom, którzy pragną zlecić nam usługę ad-hoc, polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, uczestnictwie w  negocjacjach, czy sporządzaniu projektów umów. Jest to model korzystny zwłaszcza dla mniejszych podmiotów, które nie potrzebują codziennej asysty prawnika w prowadzeniu biznesu, a jedynie od czasu do czasu pragną zasięgnąć konsultacji, ponieważ pozwala w takim przypadku znacząco ograniczyć koszty obsługi prawnej.

4. Model mieszany – ryczałtowo – projektowy

Jest to model, w którym pobieramy określone wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymywanie w gotowości zasobów dla świadczenia usług dla danego klienta, oraz pobieramy wynagrodzenie (z reguły odpowiednio do postępów sprawy) za przyjęcie sprawy do realizacji lub osiąganie określonych etapów sprawy. Jest to model korzystny przy zleceniach polegających np. na masowej windykacji należności.

5. Model za sprawę:

Ten model proponujemy klientom, którzy na co dzień nie potrzebują stałej obsługi prawnej, a jedynie niekiedy stają wobec konieczności uczestnictwa w procesie sądowym lub postępowaniu administracyjnym. W tym modelu, z reguły wynagrodzenie nasze kalkulujemy w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002.163.1349).

Stawki te są uzależnione od wartości przedmiotu sporu i wynoszą:

  1. do 500 zł - 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
  3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
  4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
  7. powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.

Do powyższych stawek doliczany jest należny podatek VAT (aktualnie 23 %).

Stawki te mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od charakteru sprawy (stopnia skomplikowania, charakteru dochodzonego roszczenia, odległości do sądu właściwego do rozpoznawania sprawy, itp.).

Każdorazowo Klient jest obowiązany do pokrywania wszelkich kosztów samego postępowania takich, jak koszty opłat sądowych i skarbowych, kosztów tłumaczeń, biegłych itp.

6. Model odpłatności za projekt

Ten sposób rozliczania zlecenia proponujemy klientom, którzy oczekują od nas doradztwa w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ściśle określonego projektu takiego, jak przekształcenie formy prawnej prowadzenia działalności (spółki w inną spółkę, indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Itp.), przeprowadzenia audytu prawnego przedsiębiorstwa lub badania due diligence. Model ten zakłada określenie z góry wynagrodzenia za przeprowadzenie określonego projektu.

Każdorazowo wraz z klientem, staramy się dopasować optymalny dla obu stron sposób rozliczania danego zlecenia.